Deklaracja dostępności

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatrkubus.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • grafiki nie mają tekstu alternatywnego

Wyłączenia informacji archiwalnych, czyli opublikowanych przed 23 września 2019 r. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i od tego czasu nieaktualizowanych treści od innych podmiotów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

WERSJA MOBILNA SERWISU

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Świstak, jolanta.swistak@teatrkubus.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 042 368. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itd. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

AKTUALNIE STRONA TEATRU UMOŻLIWIA:

 • użytkownikom poruszania się wyłącznie za pomocą klawisza Tab.
 • korzystanie osobom niedowidzącym lub niewidzącym ze strony:
  • występuje odpowiedni kontrast do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
  • jest możliwość usłyszenia zawartości strony (jest funkcja czytania na głos zawartości strony) – w ten sposób osoby niedowidzące mogą korzystać ze strony
  • występuje funkcja podświetlenia linków, dzięki temu osoby niedowidzące mogą odróżnić nazwy podzakładek, tytułów postów od treści głównej strony
  • jest możliwość powiększenia liter strony (czterostopniowa skala)
  • jest możliwość regulowania odstępów między literami na stronie (trzystopniowa skala)
  • jest możliwość zmiany czcionki na bardziej czytelne
  • jest możliwość powiększyć kursor na większy lub skorzystać z przewodnika do czytania (widocznej linii poziomej, która ułatwia czytanie)
 • język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony dla wersji polskiej.

 

DOSTĘPNOŚĆ

Obecnie Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego użytkuje siedzibę główną, która mieści przy ulicy Dużej 9 w Kielcach.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9 – siedziba teatru.

1. Informacja na temat wejść do teatru:

 • Wejście główne znajduje się na ulicy Dużej
 • Wejście boczne do teatru (od dziedzińca) jest przystosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby te bezpośrednio od wejścia mogą podjechać do kasy albo bezpośrednio skierować się do sali widowiskowej (korytarze są odpowiednio szerokie, aby mógł przejechać wózek inwalidzki)
 • Budynek posiada 9 wejść ewakuacyjnych:
 • osiem nie jest przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik kasy lub pracownik obsługi widowni.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi widowni.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.