RODO

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@teatrkubus.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rezerwujących i kupujących bilety.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@teatrkubus.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu dokonania rezerwacji biletów w systemie telefonicznym lub informatycznym przed transakcją kupna biletu/ów i ewentualnego wystawienia faktury na podstawie zgody udzielonej podczas rezerwacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe po zakupie biletu lub anulowaniu rezerwacji będą usuwane, dane osobowe osób dokonujących płatności przelewem będą przechowywane przez okres 6 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Klauzula informacyjna dla osób odwiedzajacych fanpage w portalu społecznościowym Facebook.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych w trakcie korzystania z profilu w portalu społecznościowym Facebook jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: rodo@teatrkubus.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np. poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach prowadzenia fanpage’a na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności  i wydarzeniach realizowanych przez Administratora, komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), a także prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.
 6. Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie, do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.
 7. Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookie, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookie są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Pliki cookie aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.
 9. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem używanych przez niego klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 10. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 13. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę̨ Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności, dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privac

 

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: rodo@teatrkubus.pl
 3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celach: odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji; dalszej obsługi prowadzonej korespondencji oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 8. Ze względu na to, iż przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec tego przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi korespondencji.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul. Duża 9, 25-304 Kielce.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: rodo@teatrkubus.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji. 
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia/stażu.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.