Statut

Załącznik do Uchwały XXIX/551/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2012r.

Statut Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, zwany dalej „Teatrem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 październik 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami/, zwanej dalej „Ustawą”,
2. niniejszego statutu.

§ 2

Teatr jest artystyczną samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Kielce. Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Kielce.

§ 3

Teatr ma siedzibę w Kielcach przy ul. Dużej 9 i prowadzi działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami.

II. Zakres działalności

§ 4

1. Do podstawowych zadań Teatru należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a w szczególności:

1) zaspokojenie potrzeb kulturalnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów młodszych klas szkół podstawowych, młodzieży oraz dorosłych,
2) rozwijanie zainteresowań teatralnych poprzez upowszechnianie literatury polskiej i światowej,
3) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach,
4) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
5) współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami kraju i za granicą w rozwoju edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury.

2. Realizacja przedmiotu działania, o którym mowa w ust. 1 może odbywać się poprzez:

1) realizację przedstawień teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów młodszych klas szkół podstawowych, młodzieży oraz dorosłych,
2) prezentację przedstawień w siedzibie Teatru oraz poza nim ze szczególnym uwzględnieniem szkół, szpitali dziecięcych, obozów harcerskich, zimowisk itp.,
3) organizację lekcji teatralnych dla dzieci po przedstawieniach, zwiedzanie Galerii Lalki Teatralnej, pracowni teatralnych, sceny itp.,
4) organizację spotkań, przeglądów, konkursów, festiwali będących płaszczyzną wymiany osiągnięć twórczych, doświadczeń i inspiracji,
5) uczestnictwo w imprezach artystycznych zgodnie z podstawowymi zadaniami Teatru.

III. Struktura organizacyjna Teatru

§ 5

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Kielce oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 6

Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Kielce na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych w trybie określonym w art. 15 i 16 Ustawy.

§ 7

1. Dyrektor zarządza Teatrem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) ogólne kierownictwo w sprawach programowo-artystycznych, oświatowych i organizacyjno-administracyjnych,
b) ogólny nadzór nad majątkiem Teatru,
c) przedkładanie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
d) bezpośrednie kierowanie zespołem artystycznym,
e) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
f) wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
g) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym także czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem § 8.
3. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy jednego zastępcy.
4. Zastępcę dyrektora Teatru powołuje na czas nieokreślony i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz organów związkowych działających w Teatrze.

§ 8

Na zasadach określonych odrębnie przez Prezydenta Miasta Kielce, do zawierania umów cywilno-prawnych z Dyrektorem Teatru upoważniony jest główny księgowy, lub zastępca dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa Teatru

§ 9

1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Przychody Teatru tworzą wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, najmu, dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży składników majątku ruchomego, dotacji z budżetu Miasta Kielce oraz środków otrzymywanych z innych źródeł, w tym zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych.

§ 10

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają przepisy Ustawy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11

Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kielce.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Dołączone pliki: